Ava Jarvis

Nhà Họa / Artist

Tôi là nhà họa khuyết tật chuyên về chim, thú và hoa.Không đại từ, gọi tôi aj.Không tiền hoa hồng.


I'm a disabled artist specializing in birds, animals, and flowers.No pronouns, call me aj.No commissions.

Trải Bài Tarot / Tarot Spreads

Tất cả các trải bài Tarot dưới đều được chia sẻ theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

All Tarot spreads below can be shared following the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Icon indicating items on this page are shared by the creative commons attribution-sharealike license.

Trải Bài Mỗi Ngày: Cái Thìa / Daily Spread: The Spoon

Là người khuyết tật có một số lượng hạn chế thìa (một "người thìa") tôi cuối cùng sáng tạo bản trải bài này để giúp bắt đầu ngày. Tôi dùng một ứng dụng bởi The Fool's Dog.Bài luận này giải thích Spoon Theory, nhưng chỉ bằng tiếng Anh.Các "ba hành động cho xem xét" là cách tôi quyết định tiêu các thìa cho ngày nay. Nếu tôi có một nhiệm vụ lớn cần làm thì tôi ấn định nó cho một lá bài trước đó. Nếu không thì trong khi ngày, bất kỳ sự tiêu các thìa đáng kể lớn hay nhỏ sẽ được ấn định cho một lá bài. Khi các lá bài hết rồi tôi đi chế độ tiết kiệm dụng thìa cho đến hết ngày.Hãy điều chỉnh bản trải bài này theo những nhu cầu của bạn! Chúng ta đều có những nhu cầu khác nhau.Các Chỗ ở Trải Bài
1. Cách ra khỏi giường.
2. Thái độ để sống sót.
3-5. Ba hành động cho xem xét.


As someone disabled with a limited number of spoons (e.g. a spoonie) I ended up eventually creating this daily spread to help start the day. I use a tarot app from The Fool's Dog.This article explains Spoon Theory but it's only in English.The "three acts to consider" are basically a way for me to budget my spoons for the day. If I have a big item I need to do, I assign a card to it ahead of time. Otherwise as I go through my day, any significant spoon expenditure big or small gets assigned to a card. Once I run out of cards, I go into low spoon usage mode for the rest of the day.Adapt this spread to your needs as required! We all have different needs.Spread Positions
1. How to get out of bed
2. Approach for the day
3-5. Three acts to consider.

Trải Bài Mất Ngủ / Insomnia Spread

Khi tôi không thể đi ngủ dễ tôi dùng đây. Đó là, ôi, mỗi đêm.Các Chỗ ở Trải Bài
1. Hoàn cảnh nay
2. Trở ngại chính đi ngủ
3. Một cách đi ngủ
4. Một cách đi ngủ thay thế


When I have trouble going to sleep, I use this. Which is, well, every night.Spread Positions
1. Current situation
2. Main obstacle to sleep
3. A way to get to sleep
4. An alternative way to sleep

Giới Thiệu / About Me

"Tôi" là một hệ ba người, có tên "AJ". Ở trong Discord chúng tôi tên là "Hệ AJ" (bằng tiếng Anh: "AJ System).Người được hệ gồm có "Anh", "Em" và "Chị". Em AJ thướng người mặt; đôi khi Anh AJ là người mặt. Chị AJ vẫn nghỉ ngơi.Xin lỗi vì nói chuyện với Hệ AJ làm ai lộn xộn! Không biết một giải pháp tốt.


"I" am a system of three people, with the name of "AJ". In Discord we are named "Hệ AJ" (in English: "AJ System").The people in the system include: "Anh" ("Older Brother"), "Em" ("Younger Sibling"), and "Chi" ("Older Sister"). Em AJ is usually the "face"; sometimes Anh AJ is the face. Chi still rests.Sorry if conversations with any of us confused anyone! We don't know a good solution.